Share this content on Facebook!
08 Feb 2017
Vitubeid Download Dangdut Koplo Terbaru Dangdut yang khng pen s ̀wn h nung k hxng chiwit k hxng xindoniseiy laea watʹhn thr rm px px yang ri ktam khwam kangwl k hxng chaw mus lim xnuraks ʹ̒ niym makkwa h yabkhay khwr k hxng kar s aedng bang xyang (chen doy cu leiy peres) pheraa khwam niym k hxng prap̣heth p̣haphyntr laea raykar thorthas n̒ thi mi rup baeb Dangdut pen s unyklang chen p̣haphyntr Rhoma Irama laea ru di Soedjarwo k hxng Mendadak Dangdut phelng k hxng xindoniseiy s aedng h i h en t hung khwam h lakh lay thang watʹhnthrrm khwam khid s rangs rrkh̒ dntri thxngt hin chen deiyw kab t̀ang prathes t̀x ma xiththiphl k hxng dntri thi thrng c hak dntri r̀wm s may k hxng xindoniseiy keu xb phan k hxng h mu keaa xindoniseiy mi k hxng taw xeng thang watʹhnthrrm laea s ilpa prawatis as tr laea taw xaks ʹr sung s ̀ng p hl h i ni h lay rxy rup baeb thi taek t̀ang kan k hxng phelng thi mak ca ma phrxm d̂wy kar tenra laea lakhr phelng thi chwa s umatra bah li flxres laea keaa xu ̀n «di rab kar rabrxng laea kar banthuk laea kar wicay doy nak wichakar xindoniseiy laea t̀ang prathes xyang t̀x neu ̀xng phelng ni xindoniseiy t hu xkaneid banthuk thang prawatis as tr t̀ang «chn p hea phunmeu xng xindoniseiy mak ca rwm bth s wd laea phelng thima phrxm kab kheru ̀xngmu x phelng ni phithikrrm
wan ni dntri r̀wm s may k hxng xindoniseiy pen thi niym ni p̣humip̣hakh rwm thang prathes pheu ̀xnban maleseiy s ingkhpor laea bruni phelng ni radab p̣humip̣hakh baeb dangdeim laea phelng k hxng xindoniseiy kaneid pranipranxm k hxng cangh wa laea prap̣heth khwam s amakhkhi thi k haengkaer̀ng phelng thi mi xiththiphl k hxng dntri khlas s i kxin deiy laea ma ley xiththiphl s amart h mxng h en di xyang ying ni naew phelng thi niym baeb dangdeim k hxng Dangdut taw tn thang dntri k hxng xindoniseiy ni k hna thi rea ru wa wan ni reim pen watʹhnthrrm yukh s arid xphyph pi yang h mu keaa xindoniseiy ni s twrrs ʹ thi 2 thi 3 phelng dangdeim k hxng chn p hea xindoniseiy mak ca chi kheru ̀xngmu x krathb doy c hephaa xyang ying gendang (klxng) laea ḳhxng bang s ̀wn k hxng phwk k hea di rab kar phatʹhna dntri thi sabsxn laea dod den chen tras ar s tring sasando k hxng keaa th̀xngca angklung khn sun da laea mi khwam sabsxn laea mi khwam sabsxn wng dntri mh ori k hxng chwa laea bah li rup baeb thi niym mak this ud laea michu ̀xs eiyng k hxng xindoniseiy phelng na ca pen mh ori wng dntri k hxng kheru ̀xngmu x kheru ̀xng kheaa prab thi mi metallophones klxng ḳhxng laea wixolin k hem phrxm kab k hluy mip hi Vitubeid Download Dangdut Koplo Terbaru